Regulamin

 

SERWISU PROWADZONEGO W DOMENIE GETLICENSED.PL

 UMOŻLIWIAJĄCEGO ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem warunków udzielania Licencji na korzystanie z Utworów dostępnych za pośrednictwem Serwisu GetLicensed prowadzonego przez e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Administrator Serwisu”, bądź „e-Kiosk”) ), adres e-mail: pomoc@getlicensed.pl, infolinia: +48 22 46 30 161 dostępna w Dni Robocze w godzinach 9:00- 17:00.

2. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.

3. E-Kiosk zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, a także treści promocyjnych, itp. Przy czym wyłącznie uprawnionym do ustalania warunków promocyjnych sprzedaży Licencji Użytkownika jest Licencjodawca.

 

§ 2 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1) Serwis – internetowa platforma zakupowa Licencji Użytkownika pod nazwą „Get Licensed” prowadzona przez Administratora Serwisu w domenie getlicensed.pl;

2) Administrator Serwisu – e-Kiosk S.A.

3) Cena – opłata za Licencję Użytkownika na wybrany przez Licencjobiorcę Utwór, której zakup odbywa się za pośrednictwem Serwisu, podawana w warunkach zakupu ww. Licencji;

4) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Licencjobiorcy lub wspólnego Konta Licencjodawcy i Licencjobiorcy, na zasadach określonych Regulaminem, a także wskazanych w procesie Rejestracji w Serwisie;

6) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zakup Licencji Użytkownika, w szczególności dodanie Utworów objętych Licencją do Koszyka oraz określenie warunków ww. zakupu, w tym warunków Licencji, płatności i sposobu uzyskania dostępu do dokumentu Licencji;

7) Utwory – wszelkie oznaczone Widgetem materiały prasowe stanowiące tekst objęte Licencją, z wyłączeniem warstwy ilustracyjnej obejmującej m.in. zdjęcia, grafiki itp., w tym stanowiące bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych – spełniające cechy utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, do których Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania z utworu w ramach uzyskanej przez niego licencji (z prawem do udzielenia sublicencji), w zakresie umożliwiającym korzystanie z Utworu i dysponowanie nim w wyniku zakupu Licencji Użytkownika – dostępne w Witrynie Internetowej bądź w Serwisie;

8) Dokument Licencji – generowane w Serwisie w ramach zakupu Licencji Użytkownika warunki tej Licencji wybrane przez Użytkownika w granicach wyznaczonych przez Licencjodawcę w stosunku do danego Utworu, udostępniane Użytkownikowi w wyniku dokonania ww. zakupu;

9) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

10) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);

11)  Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

12) Usługi – wszelkie świadczenia, w tym funkcjonalności, realizowane przez e-Kiosk za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;

13) Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na warunkach wynikających z Regulaminu, z uwzględnieniem Licencji Użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

14) Hasło – ciąg znaków wybranych w procesie Rejestracji;

15) Login – adres e-mail, konieczny do założenia i uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas Rejestracji;

16) Konto Licencjobiorcy – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym e-Kiosk, w którym gromadzone są dane podane przez Licencjobiorcę w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na zakup Licencji, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie z udostępnianych przez e-Kiosk funkcji Serwisu, w tym zakup Licencji;

17) Konto Licencjodawcy – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym e-Kiosk, w którym gromadzone są dane podane przez Licencjodawcę w wyniku Rejestracji oraz informacje o warunkach sprzedaży Licencji będącej przedmiotem zakupu w Serwisie i objętych nią Utworach;

18) Koszyk – element Serwisu bądź Witryny Licencjodawcy, za pomocą którego Licencjobiorca może dokonać zakupu Licencji Użytkownika w Serwisie, a także precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Licencji Użytkownika, dane do faktury, sposób płatności;

19) Licencja Użytkownika – odpłatna, niewyłączna licencja na korzystanie z Utworu będąca przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, udzielana Użytkownikowi przez Licencjodawcę na określonych przez Licencjodawcę warunkach prezentowanych przy zakupie ww. Licencji dokonywanym przez Użytkownika w Serwisie;

20) Licencjobiorca – Użytkownik dokonujący zakupu Licencji za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych przez Licencjodawcę w ramach Licencji, zgodnie z Regulaminem;

21) Licencjodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udostępniająca Utwory jako ich wydawca w ramach zakupu Licencji Użytkownika w Serwisie przez Licencjobiorcę;

22) Umowa Licencyjna – umowa zawierana pomiędzy Licencjodawcą a Administratorem Serwisu określająca warunki sprzedaży Licencji Użytkownika w Serwisie, w ramach praw przysługujących Licencjodawcy do Utworów objętych tą Licencją, na warunkach określonych przez Licencjodawcę;

23) Wynagrodzenie Licencjodawcy – wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Administratora Serwisu za udzielenie Licencji zakupionych przez Licencjobiorców za pośrednictwem Serwisu;

24) Prawo Autorskie – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

25) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

26) Regulamin – niniejszy regulamin;

27) Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Licencjodawcę lub przez Licencjobiorcę zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Serwisu w celu zakupu lub sprzedaży Licencji;

28) Witryna Internetowa – witryna internetowa Licencjodawcy, zawierająca Utwory oznaczone wyświetlonym przy nich Widgetem oraz informacje dotyczące Licencjodawcy, a w tym: określone przez niego warunki Licencji, dane teleadresowe, zakres jego działalności, itp., z której możliwe jest pobranie do Koszyka informacji o Utworze w celu zakupu Licencji w Serwisie;

29) Widget – zewnętrzny skrypt, będący własnością Administratora Serwisu, konieczny do osadzenia w Witrynie Internetowej przez Licencjodawcę w celu wyświetlenia elementów umożliwiających dodawanie Utworów do Koszyka Serwisu oraz przejścia do przejścia do Koszyka przez Licencjobiorcę.

30) Zamówienie – oświadczenie woli Licencjobiorcy składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zakupu Licencji Użytkownika;

31) Źródło URL Utworu – odnośnik internetowy w domenie Witryny Internetowej, który umożliwia bezpośredni dostęp do danego Utworu.

 

§ 3 INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU I ZASADACH KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. e-Kiosk świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin określa w szczególności zasady:

a) świadczenia na rzecz Użytkowników przez Administratora Serwisu Usług w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem;

b) zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.

3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rejestracja i Założenie Konta w Serwisie wymaga akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Opera w aktualnych wersjach, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

7. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od akceptacji cookies i włączonej obsługi JavaScript.

8. e-Kiosk zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od e-Kiosk (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności, itp.). E-Kiosk poinformuje o tym Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem przypadku przerwy w działaniu Serwisu spowodowanej nagłą awarią, o której e-Kiosk powiadomi Użytkowników niezwłocznie po jej wystąpieniu w sposób wskazany powyżej. Wspomniane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili wystąpienia wspomnianej przerwy, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń nie zrealizowanych z powodu tej przerwy.

9. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10. Usługi świadczone bezpłatnie obejmują:

a) korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i danych, w tym informacji o Usługach świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne;

b) Rejestrację oraz założenie i dostęp do Konta:

· Licencjodawcy;

· Użytkownika.

c) zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień.

11. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu odpłatnie obejmują:

a) sprzedaż Licencji Użytkownika, z uwzględnieniem służących temu celowi funkcjonalności Serwisu określonych w § 5 ust. 13 Regulaminu.

12. Dokonując Rejestracji Użytkownik zarazem deklaruje korzystanie przez niego z Serwisu wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa Administratora Serwisu lub osób trzecich, w tym Licencjodawcy, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu lub Licencji Użytkownika.

14. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

15. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.

16. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Administrator Serwisu potwierdza założenie Konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

17. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.

18. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Serwisu o utracie Hasła, a także o możliwym wejściu w ich posiadanie przez osobę trzecią. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.

19. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Konta, wybierając przycisk „Usuń konto” w panelu Użytkownika w Serwisie. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika.

20. E-Kiosk zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o korzystanie z Konta (zawartej z Użytkownikiem z chwilą dokonania skutecznej Rejestracji), z ważnych przyczyn niezależnych od e-Kiosk, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

21. E-Kiosk zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług, zablokowania Konta, a także rozwiązania umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 12 – w przypadku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, lub warunków Licencji Użytkownika.

22. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony e-Kiosk do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Konta i związanych z tym funkcjonalności Serwisu.

23. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Administratorowi Serwisu w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na adres e-mail: pomoc@getlicensed.pl

24. E-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. E-Kiosk zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.

25. E-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

26. E-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za treść Utworów, ani za treść, w tym poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ LICENCJODAWCĘ W CELU NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRATOREM SERWISU DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY LICENCJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 

1. W celu nawiązania współpracy z Administratorem Serwisu dotyczącej sprzedaży Licencji Licencjodawca dokonuje Rejestracji w celu założenia Konta Licencjodawcy, określając katalog Utworów objętych Licencją oraz warunki Licencji, w tym możliwe okresy Licencji, zakres pół eksploatacji objętych Licencją oraz odpowiadającą im Cenę.

2. W procesie Rejestracji Licencjodawca wypełnia Formularz Rejestracyjny podając obowiązkowo co najmniej dane oznaczone gwiazdką.

3. Podczas Rejestracji dokonywanej przez Licencjodawcę generowana jest Umowa Licencyjna zawierana pomiędzy Licencjodawcą a e-Kiosk, sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez e-Kiosk, regulująca w szczególności warunki współpracy Administratora Serwisu i Licencjodawcy w zakresie sprzedaży Licencji Użytkownika i zasadach rozliczeń.

4. Licencjodawca zobowiązany jest do wydrukowania Umowy Licencyjnej uzupełnionej o dane Licencjobiorcy podane w Formularzu Rejestracyjnym, spowodowanie jej podpisania przez należycie do tego umocowane reprezentujące go osoby i dostarczenia przed rozpoczęciem sprzedaży Licencji w Serwisie na adres e-Kiosk S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z dopiskiem GetLicensed lub zeskanowanego dokumentu w postaci pliku PDF na adres e-mail pomoc@getlicensed.pl.

5. Rejestrując Konto Licencjodawcy w Serwisie, Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących Utworów objętych Licencją Użytkownika podlegającą sprzedaży w Serwisie poprzez wyświetlenie Widgetu przy danym Utworze przez Licencjodawcę.

 

§ 5 ZASADY ZAKUPU I WARUNKI LICENCJI UŻYTKOWNIKA

1. W celu dokonywania zakupu Licencji Użytkownika w Serwisie, Licencjobiorca dokonuje Rejestracji w celu założenia Konta Licencjobiorcy.

2. W procesie Rejestracji Licencjobiorca wypełnia Formularz Rejestracyjny podając obowiązkowo co najmniej dane oznaczone gwiazdką.

3. Zakupiona przez Licencjobiorcę Licencja udzielana jest na warunkach, obejmujących w szczególności okres Licencji, pola eksploatacji oraz odpowiadającą mu Cenę, określone w Koszyku, z której Licencja na określony Utwór może być dodana przez Licencjobiorcę do Koszyka z Witryny Internetowej. Po upływie tego okresu Licencja wygasa, a Licencjobiorca bez odrębnego wezwania zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Utworów, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Prawie autorskim.

4. Licencjobiorca może dokonać zakupu Licencji i korzystać z objętych nią Utworów wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w opisie Licencji znajdującym się w Witrynie Internetowej lub Serwisie, z uwzględnieniem przepisów Prawa Autorskiego oraz stosownie do wybranego spośród dostępnych opcji rodzaju Licencji.

5. Licencjobiorca może dokonać zakupu Licencji Użytkownika wyłącznie po dodaniu jej do Koszyka.

6. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworów.

7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Utworów lub dokonywania w nich zmian, zmiany tytułu lub śródtytułów, itp.

8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Utworów.

9. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęć, grafik, ani jakichkolwiek innych Utworów fotograficznych lub plastycznych publikowanych w Serwisie, ani też korzystać z jakichkolwiek elementów Infografiki w oderwaniu od materiału prasowego, którego jest ona integralną częścią.

10. Korzystanie z Utworu objętego Licencją Użytkownika może odbywać się wyłącznie po zapłacie Ceny za ww. Licencję zakupioną w Serwisie.

11. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (z uwzględnieniem aktualnie obowiązujące stawkę podatku VAT). Licencjobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Licencji Użytkownika, w szczególności kosztów dostarczenia Utworu wraz z plikiem zawierającym warunki ww. Licencji Użytkownika.

12. e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone przez Licencjodawcę dane w predefiniowanym przez e-Kiosk formularzu konfiguracji oferty. W przypadku wprowadzenia przez Licencjodawcę błędnych danych Licencjodawcy nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia wobec e-Kiosk.

13. W celu umożliwienia zakupu Licencji Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu realizowane są następujące procesy:

a) proces definiowania warunków sprzedaży Licencji Użytkownika przez Licencjodawcę, w tym wskazanie Źródła URL Utworu lub grupy Utworów w kategorii określonej zgodnie ze wskazanym przez Licencjodawcę Źródłem URL Utworu;

b) proces wyświetlania przez Licencjodawcę Widgetu w Witrynie Internetowej, w celu oznaczenia Utworu objętego możliwością zakupu Licencji Użytkownika;

c) proces sprzedaży Licencji Użytkownika, w tym:

· kierowanie Użytkownika z Witryny Internetowej, na której znajduje się Utwór oznaczony Widgetem do Koszyka, po wybraniu przez Użytkownika opcji „Kup licencję na artykuł”;

· pobranie przez Użytkownika informacji o Utworze wymaganych do realizacji Zamówienia, w tym: o pełnym Źródle URL Utworu, treści Utworu, jego autorze;

· określenie warunków zakupu Licencji Użytkownika przez samego Licencjobiorcę w trakcie realizacji tego zakupu, w ramach określonych przez Licencjodawcę – skutkujące ustaleniem finalnej kwoty należności za zakup Licencji Użytkownika;

· realizacja płatności za zakupioną w Serwisie Licencję Użytkownika;

· wystawienie Dokumentu Licencyjnego, potwierdzenia zakupu Licencji Użytkownika lub faktury VAT dla Licencjobiorcy, który dokonał tego zakupu.

14. Licencjobiorca korzystając z Utworu jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy każdym Utworze rozpowszechnianym przez niego w ramach Licencji Użytkownika następujące informacje: imię i nazwisko autora Utworu, w szczególności materiału prasowego (np. artykułu prasowego), datę jego publikacji oraz źródło (miejsce publikacji Utworu objętego Licencją).

15. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty Ceny z tytułu zakupu Licencji Użytkownika. Po dokonaniu zapłaty Ceny Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie i na warunkach wynikających z Licencji Użytkownika, otrzymuje dokument tej udzielonej Licencji w formacie PDF i załączoną od niego treść Utworu objęty zakupioną Licencją w terminie do 14 dni od dnia dokonania zapłaty.

16. Licencjobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Licencji Użytkownika w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów – z zastrzeżeniem pkt 19 niniejszego paragrafu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi dokonać anulowania zamówienia z poziomu panelu Licencjobiorcy w Serwisie. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument anulował zamówienie w powyższy sposób przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy. Po odstąpieniu umowa będzie uważana za niezawartą.

17. E-Kiosk nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Licencji Użytkownika, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

18. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Licencji Użytkownika, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

19. Mając na uwadze, że Utwory udostępnianie są Licencjobiorcy w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – w przypadku Konsumenta, który wyraził zgodę na udostępnienie mu Utworu objętego Licencją Użytkownika przed upływem przysługującego mu zgodnie z Ustawą o prawach konsumentach 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży Licencji Użytkownika, z czym wiąże się utrata prawa do odstąpienia do ww. umowy, Utwór objęty Licencją może mu być udostępniony przed upływem ww. terminu, pod warunkiem dokonania zapłaty Ceny należnej z tytułu sprzedaży ww. Licencji.

 

§ 6 SPOSOBY ZAPŁATY ZA ZAKUPIONĄ LICENCJĘ UŻYTKOWNIKA

1. W ramach funkcji Serwisu dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za Licencję Użytkownika:

a) za pomocą płatności internetowej;

b) za pomocą przelewu tradycyjnego;

2. Wskazane wyżej płatności obsługuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, numer REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w kwocie 4 944 000,00 zł wpłaconym w całości.

§ 7 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJOBIORCY

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu Licencji Użytkownika, z uwzględnieniem: postanowień Regulaminu, warunków ww. Licencji oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego i ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność za korzystanie z Utworów z naruszeniem tych warunków.

2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji Użytkownika, o których mowa w ust. 1, Licencjodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji według swego wyboru: ze skutkiem natychmiastowym, bądź po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Licencjobiorcy na zaprzestanie naruszeń lub usunięcia ich skutków, a także do nie udzielenia takiemu Licencjobiorcy kolejnej Licencji.

3. Licencjodawca i e-Kiosk mają prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego przez Licencjobiorcę naruszenia odpowiednio: postanowień Regulaminu, warunków Licencji Użytkownika lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeżeli zawinione przez Licencjobiorcę naruszenie postanowień Regulaminu lub warunków Licencji Użytkownika i spowoduje wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Licencjodawcy lub e-Kiosk, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia i zwolnienia Licencjodawcy lub e-Kiosk ze wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do naprawienia wynikłej stąd dla Licencjodawcy lub e-Kiosk szkody w pełnej wysokości, nadto zaś Licencjobiorca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Licencjodawcę lub e-Kiosk z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Przy czym Licencjodawca zobowiązuje się wstąpić do takiego postępowania w charakterze strony bądź interwenienta ubocznego po stronie Licencjodawcy lub e-Kiosk, w zależności od sytuacji procesowej

§ 8. REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez e-Kiosk lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do e-Kiosk. E-Kiosk ma obowiązek spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacje w zakresie Usług można zgłaszać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony Serwisu, bądź w formie pisemnej – listem poleconym bądź za pośrednictwem kuriera na adres: e-Kiosk S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. W przypadku reklamacji dotyczącej zakupu Licencji Użytkownika, reklamację tę należy przesłać na adres e-mail: pomoc@getlicensed.pl wraz z dowodem dokonania ww. zakupu w Serwisie.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, e-Kiosk rozpatruje zgłoszoną reklamację i zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na tę reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5. Odpowiedź na reklamację e-Kiosk przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

6. W przypadku gdy e-Kiosk nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie określonym w ust. 5, uważa się, że uznał reklamację.

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług w tym zakresie, w tym w zakresie i celu niezbędnym do: zakupu Licencji Użytkownika, wykonania umowy sprzedaży Licencji, lub do rozpatrywania związanych z tym reklamacji – jest e-Kiosk S.A.

2. E-Kiosk dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Licencjobiorców przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, co obejmuje również wykonanie umowy zakupu Licencji, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów e-Kiosk jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Licencjodawca wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Dane Licencjobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia w szczególności Rejestrację lub skorzystanie z Usług przez Licencjodawcę lub Licencjobiorcę. e-Kiosk jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

5. Jeżeli Licencjodawca, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe podane przez Licencjobiorcę w szczególności w Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Na każde pisemne żądanie Licencjobiorcy, Administrator poinformuje go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Licencjobiorcy zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Licencjobiorcy. W tym celu Użytkownik może się kontaktować z Działem Pomocy pod adresem e-mail: dane_osobowe@ekiosk.pl lub Inspektor Ochrony Danych iod@ekiosk.pl

8. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Licencjobiorcy w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy o nabycie Produktu lub gdy Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Licencjobiorcy.

9. Licencjobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez e-Kiosk odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

10. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są ponadto w obowiązującej e-Kiosk Polityce prywatności pod adresem https://getlicensed.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI.

 

1. e-Kiosk wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentami, w przypadku, gdy spór zaistniały pomiędzy e-Kiosk a Konsumentem nie może być rozwiązany w drodze reklamacji złożonej przez Konsumenta.

2. Właściwy dla e-Kiosk podmiot uprawniony do prowadzenia pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporów z Konsumentami zostanie wskazany na stronie internetowej Serwisu.

3. e-Kiosk informuje ponadto, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 roku.

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Umową Licencyjną lub Licencją Użytkownika, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu: https://getlicensed.pl.

4. e-Kiosk zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa lub zmiany praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii, zmiany zasad korzystania z Utworów – z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych adresowych dotyczących e-Kiosk, ani zmiana dotyczących go danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

6. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie www Serwisu, chyba że Administrator Serwisu określi inny termin jego wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień publikacji na stronach www Serwisów.

7. Do zakupu Licencji Użytkownika dokonanego skutecznie przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, a także do współpracy nawiązanej przed tym dniem za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem Serwisu a Licencjodawcą – stosuje się Regulamin w jego brzmieniu obowiązującym przed ww. zmianą.